самотни родители

 • ParentBank Project

  За проекта

   

  Резултати

  Име: Подобряване на социалното приобщаване на самотни родители с ниски доходи

  Семействата на самотни родители със зависими деца са изложени на повишен риск от бедност и социално изключване.

  Увеличаването на икономическата независимост на самотните родители, с особено внимание към самотните майки, е от ключово значение за изваждането на тях и техните семейства от бедност. Мерките за баланс между професионален и личен живот също играят важна роля в подкрепа на пълноценното участие на самотните родители в обществото. Достъпът до услуги като грижи за деца, дългосрочни грижи, както и образование и обучение и други полезни услуги могат да премахнат бариерите пред тях на пазара на труда и да допринесат за социално включване.

  Проектът ParentBank има за цел да допринесе за социално-икономическото овластяване и включване на нискоквалифицирани с ниски доходи самотни родители, поставяйки си следните цели:

  • Подкрепа за самотни родители, които са нискоквалифицирани / образовани, за придобиване и развитие на основни и ключови умения, чувство за инициативност, предприемачески начин на мислене и умения, за да се насърчи тяхната работоспособност и социално-образователното и личностно развитие, чрез функционирането на онлайн „времева банка“.

  • Разширяване на компетенциите на практикуващите, които подкрепят самотни родители в преподаването на

  Умения за изчисляване, предприемачески и цифрови умения, вкл. чрез използването на цифрови технологии, така че те да осигурят висококачествени възможности за обучение, съобразени с нуждите на нискоквалифицираните самотни родители.

  • Насърчаване на нискоквалифицираните /слабообразовани самотни родители да развиват и надграждат своята грамотност, работа с цифри, дигитална, предприемаческа компетентност и/или други ключови компетенции чрез връзки, напътствия и мотивация от връстници

  • Насърчаване на достъпа на самотни родители с ниски доходи до грижи за деца и други услуги (те може да не могат да си ги позволят) чрез банкиране с време (предоставяне на услуги помежду си), което също може да улесни / подкрепи влизането им на пазара на труда или допълнително обучение.

    • Програма за обучение на обучители, които подкрепят самотни родители, в преподаването на грамотност, численост, предприемачески и цифрови умения
  • Програма за обучение за повишаване на функционалната грамотност, цифрови умения, чувство за инициатива и предприемачески умения на нискоквалифицирани самотни родители
  • Разработване на ръководство за подготовка на бизнес план и стратегия за устойчивост
  • Създаване и пилотиране на времева банка за самотните родители
   

  Информация

  №: 2019-1-RO01-KA204-063798
  Programme: ERASMUS+; KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices; KA204-Strategic partnerships for adult education
  Duration: 01.10.2019. – 30.09.2021.
  Partners:
  Asociatia Habilitas - Centru de Resurse si
  Formare Profesionalal – Румъния
  Parents' Association "Step by Step"– Хърватия
  Asociación Caminos - Asociación para el intercambio educación y desarrollo social – Испания
  SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS – Литва
  KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU – Гърция
  Сдружение Знам и Мога – България

   

Контакти

бул. Евлоги и Христо Георгиеви No.52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com