Педагози и психолози

Обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическия персонал
ЗАПОВЕД НА МОН РД 09/227/02.02.2018г.

 

Обучителна програма „Взаимна подкрепа за преподаватели и поведение в конфликтни ситуации“
Продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
Ако усещате, че сте под стрес, ако ви се случва често да се ядосвате, ако сте станали свидетели на конфликти около Вас, то значи тази програма е за Вас!
Взаимната подкрепа има различни цели: обучителни (индивидуално или на организационно ниво), разрешаване на проблеми, намаляване на емоционалното напрежение. Това може да се постигне чрез ранно разпознаване на конфликтни ситуации с цел разрешаване и справяне с конфликтно поведение.

 

Обучителна програма „Професионално прегаряне и работа в условия на стрес. Техники за управление на стреса и мотивация за работа“
Продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
Боли ли Ви често глава? Имате ли усещане, че нещо Ви притеснява, но не можете да кажете какво точно? Будите ли се често нощем? Ако дадете дори един положителен отговор на някой от въпросите, то значи Вие сте под стрес! Как да се справите?! Ние можем да ви дадем някои идеи!
Програмата запознава участниците с начини за определяне на симптомите на прегаряне сред професионалистите, които работят с деца; идентифицира факторите, свързани с прегарянето сред професионалистите и определя начините за предотвратяването му. Програмата подпомага обучаемите в процеса на осъзнаване на понятията лидерство и мотивация определяне на отличителните качества и характеристики на позитивния лидер.
Програмата дава познания за насочване на обучаемите към обективна оценка на собствените лидерски качества, поставяне на ясни и конкретни лични и професионални цели, които се базират на повишена мотивация за работа и личностно израстване.

 

Обучителна програма „Професионално ориентиране и кариерно консултиране в училище”
Продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
„Завърших икономика, сега съм продавачка“, „Учих банково дело, но сега си сменям работата и не знам какво искам“, „След 7 клас не знам какво искам да уча“ – познато ли ви звучи? Помогнете на Вашите ученици да открият силните си страни и да се насочат към подходящо за тях образование и/или професия.
Програмата цели да предостави на класните ръководители и на всички заинтересовани лица различни методи и техники, чрез които да помогнат на учениците в избора на следващ етап на образование и/или подходяща професия. Методите и техниките могат да бъдат използвани в часовете на класа или извънучилищни занимания. Те са адаптирани към съвременните изисквания за продължаващо обучение и биха били подходящи за младите хора, тъй като са насочени към развитие на техните възможности, умения, силни страни и изграждане на мотивация за професионално и кариерно развитие.

 

Обучителна програма „Работа с деца жертви на насилие и с деца насилници“
Продължителност: 16 часа – 1 квалификационен кредит
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне:
Чувате ли често в новините за случаи на насилие между деца, има ли случаи на насилие в училището, в което работите? Защо децата прибягват до насилие все по-често и по-често?
Целите на програмата, която предлагаме са:
– Подобряване на уменията на обучаемите да комуникират с деца жертва на насилие;
– Осигуряване на съдействие по време на съдебни производства в случаи на насилие, с цел свеждане до минимум травмирането на децата;
– Изграждане на умения у професионалистите за откриване в ранен етап на признаци на насилие срещу деца ;
– Изграждане на умения у професионалистите, работещи с деца жертва на насилие и техните семейства;


Обучителна програма „Работа в мултикултурна среда и с деца в движение“
Продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
Живеем в динамично време, в което хората имат възможността да променят работата си, да учат и да се развиват, да пътуват и да сменят местожителството си. Това обаче е проблем за едно дете, което в училищна възраст трябва да сменя училището си, а понякога и образователните системи
Основната цел на програмата е да насочи вниманието на преподавателите към необходимостта от подкрепа на учениците за развиване на социални и личностни умения, придобиване на знания относно здравословния начин на живот, осъзнаване на рисковете от отпадане от училище, засилване на мотивацията за продължаване на образованието , подпомагане при индетифициране на житейски цели и начини за тяхното постигане.


Обучителна програма „Театрални техники за представяне на социалн и личностни проблеми чрез ForProve методология“
Продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
„Животът е сцена и всички ние сме актьори!“ Искате ли да разберете каква може да бъде ролята на театралните техники във Вашата работа?
Целта на програмата е да предостави практически педагогически насоки и полезни съвети при прилагането на ForProve методологията, която е комбинация от два театрални метода – Forum и Improv театър.
Програмата служи като средство за стимулиране на креативността и изобретателността, чрез предлагане на иновативен и интересен начин за решаване на проблеми, управление, импровизация в различни ситуации, вземане на решения. Програмата предлага нестандартни и иновативни методи за разрешаване на конфликтни ситуации, изграждане на спокойна и добронамерена атмосфера в групата, дава възможност на нерешителните и плахи личности да изявят себе си.

 

Обучителна програма „От предприемачество към бизнес”
Продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
Имате ли хоби? Имате ли идеи? Искате ли да ги използвате? Знаете ли как да научите Вашите ученици на креативност?
Целта на програмата е да предостави помощ и съвети за това, как да се организира обучението по предприемачество в училище. Ще запознае преподавателите с техники и методи, чрез които да съветват, мотивират и насърчават обучаемите в процеса на тяхното личностно израстване и преодоляване на социална изолация. Програмата дава възможност на преподавателите да помогнат на своите ученици да развиват увереност и придобиване на основни умения свързани с предприемачество, да ги насърчат да станат самонаети лица като изградят бизнес около собствения си начин на живот. Ще усвоят нови практики за оценяване на способностите, знанията и уменията, както и възможностите за признаването на придобитите умения и способности.

 

Обучителна програма „Кой съм аз?“
Продължителност: 32 часа – 2 квалификационни кредита
За кого е предназначена?
За директори, заместник директори, учители, възпитатели, педагогически съветници
Кратко представяне
Често пъти в живота си задаваме въпроса защо нещата се случват по определен начин, но рядко се питаме кои сме ние всъщност? А, ако успеем да намерим този отговор, това със сигурност ще ни помогне да бъдем по-добри и адаптивни
Основната цел на програмата е да запознае преподавателите със съвременни методи и техники, които да им послужат при работата им с учениците. Акцентът се поставя върху мотивацията и себепознанието, чрез разкриване на личностни качества и социални умения, включително и така наречените социални маркери (“познаваш ли себе си“).