• STEM by STEM

  About

   

  Results

  projectslogo.emotionName: STEM by STEM: Improving educators' skills in inclusive STEM lessons creation

  STEM by STEM is an innovative project aimed at revolutionising STEM education. Our mission is to create an interactive toolkit and comprehensive guidance to spark student interest in STEM subjects and increase their scientific literacy.

  Taking into account school curricula and the needs of teachers, our resources will provide ready-to-implement STEM lessons, encouraging playful and flexible learning of students in both formal and informal educational environments.

     
   

  Info

  №:2022-1-BG01-KA220-SCH-000088580

  Programme:KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education

  Duration:01.11.2022 - 31.10.2024

  Partners: 139 OU Zaharii Krusha- Bulgaria, Know and Can- Bulgaria, CESIE- Italy, IS “Duca Abruzzi – Libero Grassi”- Italy, INSTALOFI LEVANTE SL- Spain, CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA- Spain, S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L.- Romania;

 • STEM by STEM

  За проекта

   

  Резултати

  projectslogo.emotionИме:STEM by STEM - Подобряване на уменията на преподавателите за създаване на приобщаващи STEM уроци

  STEM by STEM е новаторски проект, насочен към революционизиране на образованието по STEM. Нашата мисия е да създадем интерактивен инструментариум и изчерпателни насоки, които да провокират интереса на учениците към STEM предметите и да повишат тяхната научна грамотност.
  Съобразявайки се с училищните програми и нуждите на учителите, нашите ресурси ще предоставят готови за изпълнение STEM уроци, като насърчават игриво и гъвкаво обучение на учениците както във формална, така и в неформална образователна среда.

     
   

  Информация

  №:2022-1-BG01-KA220-SCH-000088580

  Финансираща програма:Еразъм+: Партньорства за сътрудничество в сферата училищното образование

  Продължителност:01.11.2022 - 31.10.2024

  Партньори: 139 ОУ „Захарий Круша“- България, Знам и Мога- България, CESIE- Италия, IS “Duca Abruzzi – Libero Grassi”- Италия, INSTALOFI LEVANTE SL- Испания, CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA- Испания, S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L.- Румъния;