NEETs

 • About

   

  Results

  Name: Entrepreneurship is the Key to Succes

  Entrepreneurship is the process of starting a business but can also mean an active attitude towards work, society, politics, and all the other fields of a citizen life. Developing entrepreneurship means therefore working on people active participation in their life and strengthen their ability to start new business, improve their working life, being a proactive citizen and consequently cope with the socioeconomic challenges that Europe is facing nowadays.

  According to the Global Challenge Insight Report, the 5 vital skills required for future jobs are the following: complex problem solving, critical thinking, creativity, people management and coordination with others.

  The project’s aim is to develop a tool for improvement of those skills and to support disvantaged young adults in acquiring entrepreneurial competences and to build entrepreneurial mind-set.

  Primary target group – young disvantaged adults, especially NEETs in age 18-30.

  Secondary target group – adult educators/ facilitators including career advisors working in the non-formal education settings.

    • EKS simulation game – focus on improvement of skills through offering 5 scenarios. It will reproduce virtual, plausible or hypothetical situations in which the players can use and imorove their skills. The scenarios the game will be result of a phase of research conducted by experts in the field of psychology, counselling,vocational guidance, coaching, etc.
  • EKS Didactic Handbook – will support the participants in using the game during their entrepreneurship learning.
   

  Info

  №: 2019-1-DK01-KA204-060180
  Programme: Erasmus+, KA2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Adult Education
  Duration: 01.10.2019 – 30.09.2021
  Partners:
  Know and Can Association – Bulgaria;
  INSTALOFI LEVANTE SL – Spain;
  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Poland;
  E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA – Portugal;
  KAINOTOMIA I SIA EE – Greece:
  CSI CENTER FOR SOCILA INNOVATION LTD – Cyprus;
  LABC S.R.L. – Italy

   

 • За проекта

   

  Резултати

  Име: Предприемачеството е ключът към успеха

  Предприемачеството е процесът на стартиране на бизнес, но означава и активно отношение към работата, обществото, политиката и всички останали области от живота. Следователно стимулирането и развиването на предприемачески дух у хората подпомага тяхното активно участие в обществото, засилва тяхното желание за успешна професионална реализация и ги прави по-устойчиви и способни да се справят със социално икономическите предизвикателства пред които Европа е изправена понастоящем.

  Според доклада на Global Challenge Insight, пет от жизненоважните умения, необходими за реализация на бъдещия пазар на труда, са: решаване на сложни проблеми, критично мислене, креативност, управление на хора и успешно общуване с околните. Целта на проекта е да подпомогне младите хора (особено тези в неравностойно положение) да развият тези свои умения със специален акцент върху изграждането на предприемаческо мислене.

  Основната целева група са млади хора в неравностойно положение, особено NEETs (лица, които нито се обучават, нито са на пазара на труда) на възраст 18-30 години.

  Втората целева група са обучители на възрастни / фасилитатори, включително кариерни консултанти, работещи в неформалното образование.

    • EKS симулационна игра – 5 сценария, с фокус върху усъвършенстването на умения. Играта възпроизвежда виртуални, реални или хипотетични ситуации, в които играчите могат да използват и да подобрят уменията си. Сценариите са резултат от фаза от проучвания, проведени от експерти в областта на психологията, консултирането, професионалното ориентиране, обучението и др.
  • EKS дидактически наръчник – подпомагане на участниците в използването на играта по време на обучението им по предприемачество
   

  Информация

  №: 2019-1-DK01-KA204-060180
  Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
  Продължителност: 01.10.2019 – 30.09.2021
  Партньори:
  Сдружение Знам и Мога – България;
  INSTALOFI LEVANTE SL – Испания;
  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Полша;
  E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA – Португалия;
  KAINOTOMIA I SIA EE – Гърция:
  CSI CENTER FOR SOCILA INNOVATION LTD – Кипър;
  LABC S.R.L. – Италия

   

Contact

bul. Evlogi i Hristo Georgiev No. 52, 1504 Sofia, Bulgaria

+359 2 943 40 55, +359 878 503 095

Сдружението има регистрирана търговска марка с № 84605/18.05.2013год. Copyright © 2009-2020 knowandcan.com. All right reserved. Web design by Parabaleum.com