• EKS

  About

   

  Results

  Name: Entrepreneurship is the Key to Succes

  Entrepreneurship is the process of starting a business but can also mean an active attitude towards work, society, politics, and all the other fields of a citizen life. Developing entrepreneurship means therefore working on people active participation in their life and strengthen their ability to start new business, improve their working life, being a proactive citizen and consequently cope with the socioeconomic challenges that Europe is facing nowadays.

  According to the Global Challenge Insight Report, the 5 vital skills required for future jobs are the following: complex problem solving, critical thinking, creativity, people management and coordination with others.

  The project’s aim is to develop a tool for improvement of those skills and to support disvantaged young adults in acquiring entrepreneurial competences and to build entrepreneurial mind-set.

  Primary target group – young disvantaged adults, especially NEETs in age 18-30.

  Secondary target group – adult educators/ facilitators including career advisors working in the non-formal education settings.

    • EKS simulation game – focus on improvement of skills through offering 5 scenarios. It will reproduce virtual, plausible or hypothetical situations in which the players can use and imorove their skills. The scenarios the game will be result of a phase of research conducted by experts in the field of psychology, counselling,vocational guidance, coaching, etc.
  • EKS Didactic Handbook – will support the participants in using the game during their entrepreneurship learning.
   

  Info

  №: 2019-1-DK01-KA204-060180
  Programme: Erasmus+, KA2, Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Adult Education
  Duration: 01.10.2019 – 30.09.2021
  Partners:
  Know and Can Association – Bulgaria;
  INSTALOFI LEVANTE SL – Spain;
  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Poland;
  E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA – Portugal;
  KAINOTOMIA I SIA EE – Greece:
  CSI CENTER FOR SOCILA INNOVATION LTD – Cyprus;
  LABC S.R.L. – Italy

  Website: https://eks.erasmus.site/

   

   

 • EKS

  За проекта

   

  Резултати

  Име: Предприемачеството е ключът към успеха

  Предприемачеството е процесът на стартиране на бизнес, но означава и активно отношение към работата, обществото, политиката и всички останали области от живота. Следователно стимулирането и развиването на предприемачески дух у хората подпомага тяхното активно участие в обществото, засилва тяхното желание за успешна професионална реализация и ги прави по-устойчиви и способни да се справят със социално икономическите предизвикателства пред които Европа е изправена понастоящем.

  Според доклада на Global Challenge Insight, пет от жизненоважните умения, необходими за реализация на бъдещия пазар на труда, са: решаване на сложни проблеми, критично мислене, креативност, управление на хора и успешно общуване с околните. Целта на проекта е да подпомогне младите хора (особено тези в неравностойно положение) да развият тези свои умения със специален акцент върху изграждането на предприемаческо мислене.

  Основната целева група са млади хора в неравностойно положение, особено NEETs (лица, които нито се обучават, нито са на пазара на труда) на възраст 18-30 години.

  Втората целева група са обучители на възрастни / фасилитатори, включително кариерни консултанти, работещи в неформалното образование.

    • EKS симулационна игра – 5 сценария, с фокус върху усъвършенстването на умения. Играта възпроизвежда виртуални, реални или хипотетични ситуации, в които играчите могат да използват и да подобрят уменията си. Сценариите са резултат от фаза от проучвания, проведени от експерти в областта на психологията, консултирането, професионалното ориентиране, обучението и др.
  • EKS дидактически наръчник – подпомагане на участниците в използването на играта по време на обучението им по предприемачество
   

  Информация

  №: 2019-1-DK01-KA204-060180
  Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства в областта на образованието за възрастни
  Продължителност: 01.10.2019 – 30.09.2021
  Партньори:
  Сдружение Знам и Мога – България;
  INSTALOFI LEVANTE SL – Испания;
  STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Полша;
  E&D KNOWLEDGE CONSULTING, LDA – Португалия;
  KAINOTOMIA I SIA EE – Гърция:
  CSI CENTER FOR SOCILA INNOVATION LTD – Кипър;
  LABC S.R.L. – Италия

  Уебсайт: https://eks.erasmus.site/

   

   

 • MINDtheGaps

  About

   

  Results

  projectslogo.mindthegaps

   Name: Media Literacy Towards Youth Social Inclusion

  The project aims to contribute to the promotion of equal opportunities to young people in vulnerable situations, including those living in residential care institutions and to support development of media literacy, digital inclusion and critical thinking.

  Primary target group – young people aged between 15-18 years in risk of exclusion, including NEETs.

  Secondary target group – school communities/residential care institution staff: managers, administration staff, education counsellors, parents, surrounding communities, students from 12 to 16 years old and teachers.

   

  • Youth Media literacy promising practices handbook – a digital handbook about media literacy and critical thinking practices both in formal and non-formal education and training activities among young people. It will contain European shared resources suggestions, initiatives samples, activities and reflection based on field experience.

  • Open educational resources – short video stories to raise awareness about media literacy including human rights, children’s and young people rights online, cyber security, author’s rights, multiculturalism and gender issues, prevent violence, European identity, etc; interactive games about media literacy to be played by young people inside or outside schools (12-16 years).

  • Assessment/testing materials – a conceptual framework, usability tests and evaluation form for digital resources target to young people from a multicultural perspective including special attention to cultural discourses, gender representation, written language, iconography, interculturality.

   

  Info

  №: 2019-2-PT02-KA205-006226
  Programme: Erasmus+, KA2, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Strategic Partnerships for Youth
  Duration: 01.01.2020 – 31.12.2021
  Partners:
  Know and Can Association – Bulgaria; UNIVERSIDADE DO PORTO – Portugal;
  APLOAD Lda – Portugal;
  ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI– Turkey;
  HOGSKOLEN I INNLANDET– Norway

  Website: http://digitaliteracy.eu/mindthegaps/

   

   

 • MINDtheGaps

  За проекта

   

  Резултати

  projectslogo.mindthegapsИме: Медийна грамотност към младежко социално включване

  Целта на проекта е да допринесе за насърчаването на равни възможности за младите хора в уязвимo положение, включително тези, които живеят в институции за пребиваване, както и да подпомогне за развитието на медийна грамотност, дигитално включване и критично мислене.

  Основната целева група са млади хора на възраст между 15-18 години в риск от изключване, включително NEETs (лица, които нито се обучават, нито са на пазара на труда).

  Втората целева група са училищни общности/служители в институции за грижа за настаняване: мениджъри, административен персонал, съветници по образование, родители, околни общности, ученици от 12 до 16 години и учители.

   

  • Наръчник за насърчаване на младежката медийна грамотност - дигитален наръчник насърчаващ добрите практики за развитието на медийната грамотност и критичното мислене както във формалното, така и в неформалното образование и обучение сред младите хора. Този наръчник ще съдържа европейски предложения за споделени ресурси, образци на инициативи, дейности и анализи въз основа на придобития опит.

  • Отворени образователни ресурси (OER)- кратки видео истории за повишаване на осведомеността относно медийната грамотност, включително правата на човека, правата на децата и младите хора онлайн, киберсигурността
  авторските права, мултикултурализма и въпросите, свързани с равенството между половете, предотвратяването на насилието, европейската идентичност и др.; интерактивни игри за медийна грамотност, които да се играят от млади хора в училищата или извън тях (12-16 години).

  • Материали за оценяване /тестване – концептуална рамка, тестове за използваемост и формуляр за оценка на дигиталните ресурси, насочени към младите хора от мултикултурна гледна точка, включително специално внимание на културните дискурси, представянето на половете, писмен език, иконография, междукултурност.

   

  Информация

  Информация№: 2019-2-PT02-KA205-006226
  Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; Стратегически партньорства за младежи
  Продължителност: 01.01.2020 – 31.12.2021
  Партньори:
  Сдружение Знам и Мога – България;
  UNIVERSIDADE DO PORTO – Португалия;
  APLOAD Lda – Португалия;
  ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI– Турция;
  HOGSKOLEN I INNLANDET– Норвегия

  Уебсайт: http://digitaliteracy.eu/mindthegaps/