БРОШУРА 2 - Декември 2017

Проекта VALITS напредва. Над 530 специалисти по човешки ресурси, работодатели и мениджъри са участвали в оценката кои са най-ценните преносими умения в туризма и в различните сектори от икономиката. Като следващата стъпка ще бъде разработен инструментът за валидиране.

 

Финално определените 10 преносими умения

С въпросници попитахме над 530 професионалисти от юли до октомври 2017 г. "Кои преносими умения търсите във вашите: а) управленски кадри, б) оперативни служители С директен контакт с клиенти и в) оперативни служители БЕЗ директен контакт с клиентите?

Анализът на данните показва интересни резултати, които потвърждават целта на проекта: най-важните преносими умения се споделят между секторите. Следната таблица показва първите три най-ценни умения в и извън туризма:

В туристическия сектор

Извън туристическия сектор

- Демонстриране на лоялност и ангажираност

- Демонстриране на лоялност и ангажираност

- Клиентска насоченост

- Работа в екип

- Работа в екип

- Следване на план

Тези резултати ни насочват към две заключения. То потвърди, на първо място, значението на уменията за ориентиране към клиентите в сектора на туризма и, второ, че уменията като демонстриране на лоялност и ангажираност и работа в екип се оценяват както в рамките на туризма, така и извън него. Следователно, някой, който притежава тези умения, може да отговаря на условията за работа в други сектори, извън туризма.

Тези резултати ще бъдат използвани за разработването на инструмента за валидиране, който ще бъде отворен ресурсен софтуер, който предлага на сезонните служители в туризма да направят няколко теста и да получат обективна оценка на своите преносими умения. В следващата стъпка проектът ще разработи приложение за кариерно ориентиране, където тези оценени преносими умения ще бъдат използвани, за да предложат на потребителя възможни кариерни пътеки, където са необходими уменията им.

Кои са 10те най-високо оценени преносими умения от работодатели в и извън туризма?

  • Взимане на решения
  • Работа под напрежение
  • Желание за учене
  • Лидерство
  • Клиентска насоченост
  • Лоялност и ангажиране
  • Работа в екип
  • Междуличностни умения
  • Планиране
  • Управление на времето

Проектът включва партньори от 5 страни от ЕС: координатор на проекта Sea Teach (Испания), Danmar Computers (Полша), Know & Can (България), EURO Association (Италия) и SMC Saalfelden GmbH (Австрия).

Повече информация за проекта можете да намерите на  www.valits.eu