Проект VALITS е насочен към разработването на инструмент за валидиране на неформални и информални умения на сезонни работници от сферата на туризма.

Инструментът все още е в процес на разработване, но когато бъде готов, ще предлага иновативни тестове за валидация на 10 „меки“ умения, придобити по неформален път, за които често сезонните работници дори не подозират, че притежават. Част от тях са: работа в екип; лидерство; невербална комуникация; ефективно взимане на решения и др.
Те ще бъдат тествани чрез разнообразни методи (например викторини, ролеви игри), които са интересни и забавни за потребителя.
Инструментът е свързан и с приложение за кариерно ориентиране, което предлага на кандидатите възможни кариерни пътеки и по този начин им дава нови идеи за бъдещо развитие и планиране на кариерата.
За разлика от повечето съществуващи инструменти, които предлагат само методологически решения, тези два продукта предлагат практически решения и създават полезни за потребителите резултати.