Проект: T-BOX
Номер: 2017-1-BG01-KA201-036292
Продължителност: 01.10.2017 – 30.09.2019

Едно от най-големите предизвикателства пред образователната система в Европа е ранното отпадане от училище сред ученици от V-VII клас. След завършване на началния етап на образование, нивото на демотивация сред учениците постоянно нараства. Дългосрочните негативни последици от тази тенденция са рискът от преждевременно отпадане от училище, изолация и слаби академични постижения.

Повечето образователни експерти споделят мнението, че един от ключовите фактори, влияещи върху мотивацията и ангажираността на учениците в образователния процес, е ефективният педагогически подход, което естествено превърна учителите в основна целева група на проекта.
Десет организации от пет европейски държави (България, Полша, Испания, Португалия, Дания) ще работят за създаване на иновативен образователен метод за подпомагане на учителите по различни предмети по време на ежедневната им работа с ученици от класове V-VII. Основната цел на иновативния инструмент е да се повиши капацитетът на учителите да стимулират активно участие и да поддържат устойчива мотивация за учене сред учениците от класове V-VII. Горепосочената цел ще бъде постигната чрез създаването на два продукта.
T-BOX (или Кутията на учителя) ще се състои от многоезичен набор от карти, съдържащи описания на методи / дейности за интерактивна работа с ученици, които ще се практикуват в класната стая, което ще повиши интереса и мотивацията на учениците към ученето. T-BOX ще предостави набор от 25 дейности, които могат да бъдат използвани от всеки учител по всеки предмет, без нужда от специално обучение, огромен времеви ресурс и допълнителни материали.  Картите ще бъдат групирани в 5 категории: "Движение"; "Емоции"; " 5-те сетива: слух, вкус, мирис, докосване, визия"; "Мисловни процеси"; "Артистичност".
Въз основа на T-BOX картите, ще бъде разработено мобилното приложение T-BOX, което ще позволи допълнителни функции като оцянване и обратна връзка, споделяне и връзки към допълнителни ресурси.  


Партньорски организации:
Координатор: 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – София (България)
Сдружение Знам и Мога – София (България)
Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia – Мая (Португалия)
APLOAD Lda – Мая (Португалия)
COLEGIO CARLOS V – Малага (Испания)
Defoin – Малага (Испания)
Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim – Глогов Малополски (Полша)
Danmar Computers – Жешов (Полша)
Korup Skole – Оденсе (Дания)
Champions Factory – Оденсе (Дания)