Планираното време за постигането на целите на проект Качествено обучение-Качествено активно остаряване е 30 месеца, през които всяка от седемте партньорски организации ще бъде организатор и домакин на петдневно обучение, имащо за цел демонстрация и обмен на добри практики; създаване на контакти и разработване на Ръководство с добри практики за насърчаване на активното остаряване чрез обучение.

 

Основни цели на проекта:   

  • Организиране и провеждане на седем краткосрочни мобилности на персонал с цел обучение, включващи общо 84 човека заедно с участниците на местно ниво
  • Приблизително 28 служители, взели участие в някоя от мобилностите, да са обогатили знанията си и да са подобрили уменията си за ефективна работа с възрастни хора  
  • Партньорските организации да повишат качеството на предлаганите услуги и след приключването на проекта да са в състояние да дадат конкретни примери за постигнати подобрения в дейността си
  • Подготовка на седем доклада за протичането на всяко обучение, които да включват: подробна програма на дейностите; обучителните цели и постигнати резултати; конкретни добри практики и не на последно място – обратна връзка от участниците
  • Създаване и публикуване на Ръководство с добри практики за насърчаване на активното остаряване чрез обучение, включващо по два успешни примера от всяка от седемте партньорски държави (налично онлайн и на хартиен носител)

В ролята на домакин всяка партньорска организация ще има възможността да увеличат добавената стойност на проекта, като ангажират в неговите дейности заинтересовани страни на местно ниво. Обученията ще бъдат най-големия трамплин за създаването на Ръководството с добри практики. Не на последно място, тези събития ще дадат възможност на експерти в областта на образованието за възрастни да се срещнат, обменят идеи и опит и да допринесат за качественото изпълнение на проекта.