comp passСветовната икономическа криза, стартирала през 2008 все още оказва силно влияние върху нивото на младежка безработица. Европейците под 30-годишна възраст са най-застрашената от социална изолация група на Стария континент. Това се дължи главно на факта, че голям процент от тях изпитват затруднения при поддържането на стабилна позиция на пазара на труда. Изолацията от своя страна често се изразява в самота, безсилие, неврност или депресия.

Младежите, които нито работят, нито се обучават имат нужда да осъзнаят и използват своя потенциал и да намерят начини да се интегрират ефективно в обществото. Социалното включване не се изчерпва само с образование, обучение или реализация на пазара на труда. Друга възможност за реинтеграция виждаме в лицето на неформалното образование, което с множеството си форми и методи спомага за развитието на разнообразни знания, умения и компетенции; повишава мотивацията за активно гражданство и спомага за цялостната професионална реализация.  

В следващите две години организациите, формиращи партньорството по проект COMP-PASS, активно ще работят за създаването на иновативни работни методи за стимулиране на социалната интеграция на младежи, със специален акцент върху тези, които нито работят, нито се обучават.  

Основният работен инструмент, създаден в рамките на проекта е настоящият Наръчник за младежки работници, който е създаден за специалисти работещи с младежи в социална изолация. Целта му е да предостави на младежките работници иновативни работни инструменти  в областта на метода „разказване на истории“ (т.нар сторителинг), по специално дигиталния сторителинг.

Разказването на истории е много популярна техника за описание на продукт, ситуация или личност, която се използва в разнообразни сфери, включително маркетинг, журналистика, политика, бизнес и образование. Освен това, сторителинга е доказано ефикасен при работата с младежи терапевтичен метод за самопознание и самоусъвършенстване, полезен както за разказващия, така и за слушателя.  

Наръчникът е насочен към младежки работници, мотивирани да насърчават, подкрепят и подпомагат младежите в изграждането на самочувствие и самопознание, както и в развиването на техния потенциал с помощта на метода „разказване на истории“. Младежките работници ще подпомагат младежите и в процеса на дигитализиране на техните истории, което от своя страна ще допринесе за тяхната социална интеграция.