ACE logoПроект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ - 2015-LT01-KA2014-013404

Проектът се финансира по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“. Предвидената продължителност на проекта е 2 години – Септември 2015 – Септември 2017.

Проектът е базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни  ресурси.

При реализирането на проекта във всяка държава ще се адаптират добрите практики от Великобритания в сферата на лайфстайл предприемачеството като алтернатива за самостоятелна заетост за възрастни хора, намиращи се в някакъв вид неравностойно положение. Идеята за лайфстайл предприемачеството се основава на хобитата и интересите на учащите. Т.нар. Лайфстайл бизнес е този, при който собственика се стреми да направи бизнеса успешен не само по отношение на рентабилността, а и да го превърне във възможност за избягване на социална изолация.

Проектът ще се извърши посредством партньорството на 5 държави от Европейския съюз – България, Полша, Обединеното Кралство, Литва и Кипър. В него ще участват 90 преподаватели и 72-ма учащи се в неравностойно положение.

Цели на проекта
Да спомогне развитието на основни и специфични умения на обучителите на възрастни, които работят с обучаеми в неравностойно положение, фокусирайки се върху иновативни начини на преподаване
Да осигурят на обучаемите в неравностойно положение необходимите знания и информация за достъп до образователни услуги и възможности за кариерно развитие, базирано на тяхното ежедневие, способности, хобита и таланти.

Специфични цели на проекта:
1.    Да повиши компетенциите на обучителите на възрастни, като ги снабди с иновативни и атрактивни обучителни материали и ИКТ инструменти
2.    Да подобри качеството на работа на обучителите на възрастни като им представи иновативни методи за преподаване: смесено обучение; метода на „обърнатата класна стая“ и отворените образователни ресурси
3.    Да създаде нови Отворени образователни материали, специално разработени според нуждите на обучителите на възрастни – целта е да се насърчи тяхната дигитална „грамотност“ и по този начин да се улесни работата им с обучаеми в неравностойно положение
4.    Да се повиши мотивацията на възрастните обучаеми в неравностойно положение чрез използване на лайфстайл предприемачеството и ИКТ инструментите – дългосрочна перспректива – повишаване на нивото на самостоятелна заетост.

Интелектуални продукти
1.    Програма за обучители на възрастни - "Промотиране на предприемачество свързано с дейности през свободното време за обучаеми в неравностойно/затруднено положение"
2.    Обучителни материали и ИКТ средства за обучители на възрастни:
-    Модул  I - Основи на предприемачеството свързано с дейности през свободното време
-    Модул II - Използването на ИКТ и безплатни обучителни ресурси в предприемачеството свързано с дейности през свободното време
-    Модул III  - Маркетинг на предприемачеството свързано с дейности през свободното време за хора в неравностойно/затруднено положение
-    Модул IV  - Инструменти за оценка на уменията на обучаемите в предприемачеството свързано с дейности през свободното време
-    Модул V - Запознаване с валидирането на придобитите компетенции
3.    Наръчник с насоки за обучители на възрастни в неравностойно положение: „Как да насърчим предприемачеството, свързано с дейности през свободното време сред хора в неравностойно/затруднено положение, чрез използването на Отворени образователни ресурси“

Целеви групи:
1.    Обучители на възрастни
2.    Обучаеми в неравностойно положение (стари хора; хора живеещи в отдалечени райони; хора в дългосрочна безработица; жени в социална изолация; нискоквалифицирана работна ръка; т.н.)

Обучителите на възрастни ще подобрят следните умения:
1.    Основни:
-    Нюх за иновации и предприемачество
-    Дигитални компетенции
-    Социални и граждански умения
2.    Специфични:
-    Умения в областта на маркетинга и връзките с обществеността
-    Умения за оценка и валидиране на неформалното и информално обучение
-    Как да бъдат успешни консултанти и съветници

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10044  гости и няма потребители и в сайта