KNOW AND CAN CLUBS

OPERATIONAL PROGRAM HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT, ESF,PRIORITY AXIS 4 - IMPROVING THE ACCESS TO EDUCATION AND TRAINING

Оперативна програма развитие на човешките ресурси, Европейски социален фонд, схема  Без граници – Компонент 1

Обща цел

Придобиване на знания и умения, които да отговарят на претенциите на младите хора за бъдеща професионална реализация

Специфични цели

  • Да се засили интереса и мотивацията на учениците към образователно- възпитателния процес в училище чрез използване на извънкласните дейности;
  • Да се стимулират личностните качества на учениците за успешен избор за бъдеща професионална реализация
  • Да се сформира активна позиция у учениците;
  • Да се формира положително отношение към училището и училищния живот;

Прочети още...