Действия за повишаване и обогатяване на общественото съзнание в Европа
Проектът “Действия за повишаване и обогатяване на общественото съзнание в Европа” цели да създаде Европейска мрежа от различни участници за повишаване на общественото съзнание, която трябва да представя и популяризира инициативи за повишаване на общественото съзнание чрез методите на формалното и неформално образование.

Прочети още...
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО ТЕСТУВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА 14-ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ

 
     През месец май 2008 Сдружение “Знам и Мога” и Център РУНИ организираха и администрираха Първото международно тестуване на знанията по английски език на 14-годишните ученици. Проектът е инициатива на SCIO Чехия и в него участваха повече от 17000 ученици от Аржентина, Австрия, България, Германия, Испания, Италия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чехия и Япония. От България бяха включени 32 училища на принципа на доброволно заявено участие от страна на ръководствата на училищата – 13 от София-град, 7 от Благоевградска област, 4 от област Велико Търново, по 2 от области Русе и Стара Загора, и по едно училище представител на области Разград, Пловдив, Кюстендил и Кърджали.

Прочети още...

Проект на Сдружение Знам и Мога,по програма «Леонардо да Винчи Мобилност»

РЕЗЮМЕ


tourism.001_thumbПроектът има за цел да отговори на нуждата от подобряване на професионалните умения на 10 наскоро завършили образованието си в сферата на туризма млади хора,  намиращи се на пазара на труда, които имат намерение да намерят бъдеща  професионална реализация в областта на туризма и по-конкретно в сферата на ресторантьорството. Участниците в обучението ще имат възможност да подобрят своите знания и умения в страна с водещи европейски практики в тази сфера – Италия.

Сдружение Знам и Мога, инициатор на настоящия проект, си поставя следните обучителни цели за участващите в проекта:

Прочети още...
Описание на проекта

spin.002_thumb

Проектът цели в рамките на 5 месеца да повиши информираността на 120 ученици на възраст от 16-18 години и да обогати знанията им по темите за психоактивните вещества (ПАВ) и ХИВ вируса; да се премахнат доминиращите погрешни представи и произтичащото от тях некоректно, неадекватно и нетолерантно отношение към зависимите от ПАВ и заразените с ХИВ вируса; да заявим желанието ни за промяна на настоящата ситуация на неразбиране и непознаване спецификата на проблема за СПИН; да покаже м възможности за реинтеграция в обществото на зависимите и болните хора като развнопоставени личности, които също като здравите имат права, чувства и емоции; да се изградят умения у младите хора за защита на здравето им и превенция от рисково сексуално поведение.

Прочети още...

Обща цел

Придобиване на знания и умения, които да отговарят на претенциите на младите хора за бъдеща професионална реализация

Специфични цели

  • Да се засили интереса и мотивацията на учениците към образователно- възпитателния процес в училище чрез използване на извънкласните дейности;
  • Да се стимулират личностните качества на учениците за успешен избор за бъдеща професионална реализация
  • Да се сформира активна позиция у учениците;
  • Да се формира положително отношение към училището и училищния живот;

Прочети още...

Кратко представяне на проекта

europelead.009_thumbПроектът има за цел в рамките на 4 месеца да обучи младежки лидери по отношение на проучване и разработване на проекти по европейски програми, умения за водене на дебати, непредизвикване и решаване на конфликти, развитие на творчески и интелектуален потенциал, усъвършенстване на личностни качества. Прилагането на принципите и методите на неформалното образование ще подпомогне младите хора в интересите им, потребностите им, успешното решаване на бъдещи проблеми и казуси, осмисляне на свободното им  време, намирането на подходяща работа, съответстваща на квалификацията и уменията им. Резултат от проекта ще е превръщането на  младежите в ключов фактор в евроинтеграционите процеси, протичащи в България. Настоящият проект, чрез насочване към изява и изграждането на личностни качества,  ще подпомогне младежите да работят в сътрудничество, да поемат отговорности. Ще бъдат обучени 30 младежи в три 3-дневни теоретични семинара, включващи: решаване на конфликти, умения за водене на дебати, разработване на проекти, психометрични тестове и кандидатстване за работа. Трите три-дневни семинара ще бъдат последвани от един 3-дневен семинар с практическа насоченост, включващ: състезание по дебати; представяне на проекти; решаване на казуси и тестове. Получените резултати и актуална информация за целевата група ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение “Знам и Мога” и АБДМП.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10125  гости и няма потребители и в сайта